regulamin

Regulamin usług organizowanych przez Klub Przedsiębiorczości Sp.z o.o. z siedzibą w Wrocławiu (kod pocztowy: 54-440) ul. Rogowska 127a

NIP: 6342890750 , REGON: 36680590600000  tel. kontaktowy:  +48 601 247 944

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w spotkaniach organizowanych przez Klub Przedsiębiorczości Sp.z o.o.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r. do odwołania
3. Zakup spotkania organizowanego przez Klub Przedsiębiorczości Sp.z o.o. , zwanego dalej Organizatorem, oznacza wyrażenie zgodny na postanowienia Regulaminu.

II. Warunki płatności i rezerwacji miejsc:
1. Prawo uczestniczenia w spotkaniach mają jedynie te osoby, które zgłoszą się na spotkanie i uiszczą odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem dostępnym na stronie www.klubyprzedsiebiorczosci.pl
2. Opłatę za spotkanie można uiścić:
– poprzez stronę klubyprzedsiebiorczosci.pll za pośrednictwem systemu płatności internetowych – tpay
– w wyjątkowych przypadkach i po uzgodnieniu z Organizatorem, poprzez przelew bezpośrednio na konto Organizatora spotkania
3. Cena zawiera udział w spotkaniu oraz przerwy kawowe.
Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, kosztów podróży, parkingu, ubezpieczenia itp. Uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.

III. Rabaty:
1. Aktualne ceny spotkań i promocje prezentowane są na stronie klubyprzedsiebiorczosci.pl
2. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla uczestników spotkania, w związku ze skierowaniem na spotkanie większej liczby uczestników.
3. O przysługujących cenach promocyjnych decyduje data wykonania przelewu lub data wysłania zgłoszenia.

IV. Zmiany terminu lub planu spotkania:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania lub wprowadzenia zmian w planie spotkania.
2. Organizator ma prawo zmiany osoby prowadzącej spotkanie.
3. W przypadku zmiany planu spotkania Organizator zawiadamia uczestnika co przynajmniej na 3 dni przed terminem spotkania. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze spotkania, uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów spotkania.
4. W przypadku zbyt małej liczby chętnych na dane spotkanie organizator ma prawo do jego odwołania. Osoby, które opłaciły udział w zajęciach tej grupy mają prawo do przeniesienia opłaty na inne spotknie lub ubiegania się o zwrot pieniędzy za odwołane zajęcia.

V. Rezygnacja z uczestnictwa i zwroty kosztów:
1. Rezygnację z uczestnictwa w spotkaniu należy zgłosić do organizatora mailowo (klubyprzedsiebiorczosci@gmail.com) lub telefonicznie (tel: 727 991 166.).

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia spotkania (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości.
3. W przypadku rezygnacji ze spotkania przez Uczestnika później niż na 14 dni robocze przed datą rozpoczęcia spotkaniania, lub nie wzięcia udziału w spotkaniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za spotkanie.
4. Zwroty kosztów nie obejmują zadatku wpłaconego na rzecz wybranego spotkania.
5. W szczególnym przypadku rezygnacji, wynikającym z sytuacji losowych, Organizator może zgodzić się na wykorzystanie uiszczonej opłaty spotkaniowej na to samo spotkanie w innym terminie lub inne spotkanie.
Jeśli cena spotkania w innym terminie lub innego spotkania przewyższa wniesioną opłatę, wówczas Uczestnik obowiązany jest do wpłacenia brakującej różnicy.
6. Nieobecność na spotkaniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny spotkania.

VI. Dane osobowe oraz wykorzystanie wizerunku:
1. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 poz. 926.
2. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Klub Przedsiębiorczości Sp.z o.o. w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów z zachowaniem intymności oraz prywatności w trakcie ćwiczeń osobistych.